Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Terma & Syarat Pertandingan Perarakan Merdeka Suria x KL Sketch Nation 2021

RIMAKMUR SDN BHD (Company No.: 199101002521 (212832-A) (“PENGANJUR”) – PERADUAN PERARAKAN MERDEKA SURIA X KL SKETCH NATION (“PERADUAN”)
SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENYERTAI DALAM PERADUAN INI DAN PASTIKAN BAHAWA ANDA BENAR – BENAR MEMAHAMI TERMA DAN SYARAT INI KERANA IA MENGANDUNGI TERMA UNDANG-UNDANG YANG MENGATASI DAN KEWAJIBAN TERMASUK BATASAN ATAU PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB PENGANJUR.
JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN MANA-MANA TERMA DAN SYARAT PERADUAN, ANDA TIDAK PATUT MENYERTAI PERADUAN INI.

 

Terma-terma dan Syarat-syarat:


1.Peraduan ini dianjurkan oleh Penganjur dan koloborasi bersama “PERTUBUHAN BANGSA SENI LAKAR (KL SKETCH NATION) (PPM-014-14-02112017)” (“KL Sketch Nation”). Peraduan ini terbuka untuk semua penduduk di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas pada masa kemasukan kecuali dan untuk:

a) pekerja tetap dan / atau sementara Penganjur atau KL Sketch Nation dan / atau anak-anak syarikatnya dan / atau sekutunya, dan ahli keluarga terdekat mereka (ditakrifkan sebagai ibu bapa, adik beradik, anak-anak atau rakan kongsi domestik, tidak kira di mana mereka tinggal) atau isi rumah pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil seperti itu; dan

b) wakil dan / atau rakan niaga (termasuk pengiklanan, promosi dan agensi perhubungan awam) Penganjur dan / atau KL Sketch Nation dan ahli keluarga terdekat mereka (ditakrifkan sebagai ibu bapa, adik beradik, anak-anak atau rakan kongsi domestik, tidak kira di mana mereka tinggal) atau rumah tangga pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil tersebut.

 

2. Peraduan akan bermula pada 29 Julai 2021 pukul 10:00 am dan berakhir pada 20 Ogos 2021 pukul 11:59 pm (“Tempoh Peraduan”).

 

3. Untuk berpeluang memenangi hadiah dalam Peraduan ini, para peserta perlu:

a) Ikuti Instagram akaun @suriamalaysia dan @klsketchnation.

b) Muat turun template lukisan yang disediakan oleh Penganjur di https://www.suria.my/.

c) Kemudian Isi borang penyertaan yang lengkap dan hantar bersama dengan karya lukisan anda ke https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/.

d) Lukisan dengan reka bentuk yang paling kreatif, unik dan patriotik mengikut tema akan dipilih sebagai pemenang-pemenang.

 

4. Setiap peserta boleh menghantar beberapa penyertaan di dalam Peraduan ini tetapi setiap peserta hanya boleh memenangi satu (1) hadiah sahaja. Terdapat tiga (3) hadiah utama dan sepuluh (10) hadiah saguhati yang akan dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.


Hadiah – hadiahnya adalah:

  • Hadiah pertama (1) wang tunai bernilai RM2000
  • Hadiah kedua ( 2 ) wang tunai bernilai RM1500
  • Hadiah ketiga ( 3 ) wang tunai bernilai RM 500
  • Sepuluh (10 ) hadiah saguhati , barangan eksklusif daripada Suria FM/Kl Sketch Nation bernilai RM100 setiap satu

 

5. Sekiranya hadiah itu tidak ada, Penganjur berhak, menggantikan hadiah dengan mana-mana hadiah dengan nilai sama. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak dapat dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau untuk hadiah-hadiah lain. Tiada aduan akan dilayan mengenai perkara-perkara tersebut.

 

6. Hadiah wang tunai akan dikreditkan ke akaun bank pemenang mengikut maklumat akaun bank yang diberikan oleh pemenang.

 

7. Hadiah saguhati akan dihantar oleh Penganjur ke alamat yang diberikan oleh pemenang.

 

8. Dengan menyertai Peraduan ini, para-para peserta mengakui dan bersetuju bahawa Penganjur mengecualikan semua jaminan dan / atau kewajipan yang berkaitan dengan Peraduan dan / atau hadiah-hadiah yang diberikan. Para peserta akan memikul tanggungjawab dan bertanggungjawab liability sepenuhnya sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan, kehilangan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kecederaan diri dan / atau kematian) yang disebabkan oleh penyertaan dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah-hadiah . Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang liabiliti, kemalangan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kecederaan diri dan / atau kematian) dengan apa jua cara pun yang dialami oleh para-para peserta akibat penyertaan mereka dalam Peraduan dan / atau penggunaan hadiahnya.

 

9. Peserta dengan ini secara tegas, tanpa syarat dan tidak boleh dibatalkan memberi kebenaran kepada Penganjur dan KL Sketch Nation untuk menggunakan reka bentuk / lukisan yang dihantar di bawah Peraduan ini untuk apa-apa jua kempen pemasaran produk dan jenama secara percuma, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan reka bentuk / lukisan di media rangkaian, media cetak, cetakan , pameran fotografi, kedai runcit, pameran jalan raya, kandungan digital, media di luar rumah dan aktiviti pemasaran lain tanpa rujukan dan / atau pembayaran lebih lanjut kepada peserta.

 

10.Walaupun Penganjur akan menggunakan usaha wajar untuk memasukkan maklumat yang tepat dan terkini di laman web Peraduan (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/), Penganjur tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan, kebenaran, kebolehpercayaan atau sebaliknya berkenaan dengan maklumat tersebut, dan tidak bertanggungjawab atas sebarang kelalaian atau kesalahan (termasuk, tanpa batasan, kesalahan tipografi dan kesalahan teknikal) dalam kandungan.

 

11. Penggunaan dan pelayaran laman web Peraduan (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/) dilakukan atas risiko para peserta sendiri. Baik Penganjur atau pihak lain yang terlibat dalam membuat, menghasilkan, atau mempersembahkan Peraduan ini, atau pihak ketiga yang berafiliasi dengan Penganjur dan juga KL Sketch Nation tidak akan bertanggung jawab atas sebarang hukuman langsung, sampingan, akibat, tidak langsung, atau penalti yang timbul daripada peserta ‘mengakses, atau menggunakan, atau melayari laman web Peraduan (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/ ), atau memuat turun sebarang bahan, data, teks, gambar, video, atau audio dari laman web termasuk, tanpa batasan , kerosakan pada, atau virus yang mungkin menjangkiti, peralatan komputer mereka atau harta benda lain. Tanpa mengehadkan perkara di atas, semua kandungan yang terkandung di laman web Peraduan (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/) diberikan kepada peserta “sebagaimana adanya” tanpa sebarang jaminan, sama ada tersurat atau tersirat.

 

12. Penganjur dan KL Sketch Nation tidak akan membayar sebarang bayaran untuk reka bentuk / lukisan yang dihantar oleh para-para peserta. Melainkan yang dinyatakan sebaliknya, semua kos sampingan adalah tanggungjawab peserta-peserta.

 

13. Sekiranya Peraduan hadapi sebarang gangguan dengan cara apa pun atau tidak dapat dijalankan sebagaimana yang dijangkakan secara munasabah disebabkan oleh perkara-perkara yang di luar kawalan munasabah Penganjur, maka Penganjur berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk mengubah terma-terma dan syarat-syarat untuk Peraduan ini, ubah Peraduan, menangguhkan, menamatkan atau membatalkan Peraduan, jika sesuai, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para-para peserta.

 

14. Penganjur berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan terma-terma dan syarat-syarat yang diubah akan dimuat naik ke laman web Penganjur (https://www.suria.my/ ). Peserta-peserta digalakkan untuk melayari laman web Penganjur secara berkala untuk memastikan bahawa mereka menyedari sebarang perubahan yang dibuat oleh Penganjur. Sekiranya para-para peserta terus mengambil bahagian dalam Peraduan setelah perubahan dibuat, ini bermakna peserta-peserta bersetuju dengan syarat-syarat yang telah diubah.

 

15. PERNYATAAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI YANG BERKAITAN DENGAN PESERTA (“Pemberitahuan” ini) BERSAMA AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI, 2010 (“PDPA”) DAN PUBLISITI

15.1 PDPA mengatur pemprosesan data peribadi peserta (“Data Peribadi”) oleh Penganjur. Notis ini dikeluarkan untuk memberitahu peserta-peserta bahawa ini adalah asas di mana pemprosesan Data Peribadi dilakukan oleh Penganjur.

15.2 Tujuan: Semua maklumat (termasuk Data Peribadi) yang diserahkan oleh para-para peserta dalam penyertaan mereka dalam Peraduan adalah kepunyaan Penganjur dan para-para peserta secara tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat menyetujui dan membenarkan Penganjur untuk menggunakan, menerbitkan atau memaparkan gambar peserta ( boleh merangkumi nama peserta, pernyataan mengenai Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengannya) tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau pampasan untuk publisiti, iklan atau tujuan lain yang berkaitan dengan cara apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana penerbitan, laman web Penganjur dan / atau sebarang bahan-bahan promosi yang berkaitan dengan Peraduan.

15.3 Pemindahan: Data Peribadi peserta akan dirahsiakan oleh Penganjur tetapi para peserta bersetuju bahawa untuk tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 15.2 di atas, Penganjur boleh memindahkan atau mendedahkan Data Peribadi tersebut kepada pihak-pihak berikut di dalam atau di luar Malaysia:

a) KL Sketch Nation;
b) Rakan kongsi lain atau rakan kongsi yang mengambil bahagian yang mempunyai tanggungjawab kerahsiaan kepada Penganjur;
c) Ejen atau kontraktor Penganjur di bawah kewajipan kerahsiaan kepada Penganjur yang menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, pemprosesan data atau perkhidmatan lain kepada Penganjur berkaitan dengan Peraduan (seperti tetapi tidak terhad kepada penasihat profesional, penyedia pusat panggilan pelanggan, pusat penebusan hadiah atau syarikat kemasukan data);
d) Mana-mana ahli yang mempunyai tanggungjawab menjaga Penganjur; dan
e) Mana-mana agensi penegak hukum dan / atau badan pengawas untuk mematuhi undang-undang, peraturan, peraturan, kod dan / atau pedoman yang berlaku dan / atau setiap orang atau entiti kepada siapa Penganjur memiliki kewajiban mengikat untuk membuat pengungkapan di bawah persyaratan undang-undang apa pun, peraturan, peraturan, kod dan / atau pedoman dan / atau perintah mana-mana pengadilan yang berwenang, lembaga penegak hukum dan / atau badan pengatur.

15.4 Akses: Peserta berhak untuk meminta akses ke dan meminta pembetulan Data Peribadi peserta yang berkaitan. Tiada apa-apa yang terkandung dalam ini yang membatasi hak mana-mana peserta di bawah PDPA.

15.5 Klik di sini (https://www.thestar.com.my/privacy/ ) untuk melihat Dasar Privasi penuh Penganjur dan (https://www.klsketchnation.com/privacynotice ) untuk penyataan privasi KL Sketch Nation.


16. Semua arahan kemasukan dan butiran khusus lain yang berkaitan dengan Peraduan atau hadiah yang tidak dinyatakan di sini akan menjadi sebahagian daripada terma dan syarat ini.


17. Keputusan Penganjur adalah muktamad dan tidak ada sebarang rayuan akan dilayan dan / atau dibenarkan. Semua peserta tidak boleh menggunakan proses pengadilan untuk mengkaji keputusan Penganjur.


18. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hantarkan pertanyaan anda ke winners@smrg.my .

 

Terma dan Syarat ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan atau ketidakkonsisten mengenai syarat antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

RIMAKMUR SDN BHD (Company No.: 199101002521 (212832-A) (“Organiser”) – PERADUAN PERARAKAN MERDEKA SURIA X KL SKETCH NATION (“Contest”)

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE PARTICIPATING IN THE CONTEST AS THEY CONTAIN BINDING LEGAL TERMS AND OBLIGATIONS INCLUDING LIMITATIONS OR EXCLUSION OF THE ORGANISER’S LIABILITY. BY PARTICIPATING IN THIS CONTEST, YOU ARE DEEMED TO HAVE FULLY READ, UNDERSTOOD AND AGREED TO THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THIS CONTEST.
IF YOU DO NOT AGREE TO ANY OF THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT PROCEED TO PARTICIPATE IN THE CONTEST.

Terms & Conditions:

 

1. This Contest is organised by the Organiser, in collaboration with “PERTUBUHAN BANGSA SENI LAKAR (KL SKETCH NATION) (PPM-014-14-02112017)” (“KL Sketch Nation”). This Contest is open to all residents in Malaysia, aged 18 years and above at the time of entry save and except for:


a) permanent and/or temporary employees of the Organiser or KL Sketch Nation and/or its respective subsidiaries and/or its affiliates, and their immediate family members (defined as parents, siblings, children or domestic partners, regardless of where they live) or households of such officers, directors, employees, agents and representatives; and


b) representatives and/or business partners (including advertising, promotion and public relations agencies) of the Organiser and/or KL Sketch Nation and their immediate family members (defined as parents, siblings, children or domestic partners, regardless of where they live) or households of such officers, directors, employees, agents and representatives.

 


2. The Contest will commence from 29th July 2021 starting at 10:00am and end on 20th August at 11:59pm (“Contest Period”).

 


3. To stand a chance to win a prize in this Contest, participants have to:

a) Follow Instagram accounts of @suriamalaysia and @klsketchnation.


b) Download the drawing template available on the Organiser’s website https://www.suria.my/.

c) Complete the entry form and submit the same together with your drawing to
https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/.

d) Submission with the most creative, unique and patriotic design according to theme will be selected as winners.

 

4. Participant can submit multiple entries to the Contest but each participant can only win one (1) prize. There are three (3) main prizes and ten (10) consolation prizes to be won throughout the Contest Period. The prizes are:
• First Prize – RM2000 cash
• Second Prize – RM1500 cash
• Third Prize – RM500 cash
• Ten (10) Consolation Prizes – Exclusive merchandise from Suria FM/Kl Sketch Nation worth RM100 each

 

5. If the prize is not available, the Organiser reserves the right, to replace the prize with any prize of equal value. All prizes are non -transferable, non -refundable and non -exchangeable for cash or for other prizes. No complaints will be entertained on such matters.

 


6. Cash prizes will be credited to the winner’s bank account according to the bank account information provided by the winner.

 


7. Consolation prizes will be delivered by the Organiser to the address provided by the winner.

 


8. By participating in this Contest, participants acknowledge and agree that the Organiser excludes all warranties and / or obligations relating to the Contest and/or prizes awarded. Participants shall assume responsibility and take full responsibility in the event of any liability, accident, injury, loss, damage, claim or accident (including personal injury and / or death) resulting from their participation in the Contest, redemption and / or use of prizes. The Organiser will not be held liable for any liability, accident, loss, damage, claim or accident (including personal injury and / or death) in any way suffered by the participants as a result of their participation in the Contest and / or use of the prizes.

 


9. Participants hereby expressly, unconditionally and irrevocably authorize the Organiser and Sponsor to use the designs/drawings submitted under this Contest for campaigns and product and brand marketing for free, including but not limited to using the designs/drawings in network media, print media, printings, photography exhibitions, retail stores, road shows, digital content, out of home media and other marketing activities without further reference and/or payment to the participants.

 


10. While the Organizer will use due diligence to include accurate and up -to -date information on the Contest’s website (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/ ) , the Organiser makes no warranties or representations as to the accuracy, truthfulness, reliability or otherwise with respect to such information, and is not responsible or liable for any omissions or errors (including, without limitation, typographical errors and technical errors) in the content.

 


11. Use and browsing of the Contest’s website (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/) is done at the participants’ own risk. Neither the Organiser nor any other party involved in creating, producing, or presenting this Contest , or third parties affiliated with the Organiser as well as KL Sketch Nation shall not be liable for any direct, incidental, consequential, indirect, or penalties arising from entrants ’access to, or use of, or browsing the Contest’s website( https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/ ), or downloading any material, data, text, photographs, video, or audio from the website including, without limitation, damage to, or viruses that may infect, their computer equipment or other property. Without limiting the foregoing, everything contained on the Contest’s website (https://www.suria.my/perarakanmerdeka2021/) is provided to entrants “as is” without any warranty whatsoever, whether express or implied.

 


12. The Organiser and KL Sketch Nation will not pay any fee for the designs/drawings submitted by the participants. Unless otherwise stated, all incidental costs are the responsibility of the participant.

 


13. If this Contest is interfered with in any way or is not capable of being conducted as reasonably anticipated due to any reason beyond the reasonable control of the Organiser, then the Organiser reserves the right, in its sole discretion, to modify the terms and conditions for this Contest, modify the Contest, suspend, terminate or cancel the Contest, as appropriate, without prior notice.

 


14. The Organiser reserves the right to change these terms and conditions at any time without any prior notice and the changed terms and conditions will be uploaded onto the Organiser’s website (https://www.suria.my/). Participants are strongly encouraged to browse the Organiser’s website regularly to ensure that they are aware of any changes made by the Organiser. If a participant continues to participate in the Contest after the changes made, it means the participant agrees to the terms as changed.

 


15. PERSONAL DATA PROCESSING STATEMENT RELATING TO PARTICIPANT (this “Notice”) IN ACCORDANCE WITH PERSONAL DATA PROTECTION ACT, 2010 (“PDPA”) AND PUBLICITY


15.1 The PDPA governs the processing of the participant’s personal data (“Personal Data”) by the Organiser. This Notice is issued to participants to inform that this is the basis upon which the processing of the Personal Data is done by the Organiser.


15.2 Purpose: All information (including Personal Data) submitted by participants in their participation of the Contest shall belong to the Organiser and the participants irrevocably and unconditionally consent and permit the Organiser to use, publish or feature the participants’ and/or their pictures (which may include the participant’s name, statements about the Contest or any of its related matter) without further notice or compensation for publicity, advertising or any other related purposes in any manner whatsoever, including but not limited to in any of the Organiser’s publications, websites and/or any promotional materials connected to the Contest.


15.3 Transfer: The participants’ Personal Data will be kept confidential by the Organiser but the participants agree that for the purposes set out in Clause 15.2 above, the Organiser may transfer or disclose such Personal Data to the following parties within or outside of Malaysia:
(a) KL Sketch Nation;
(b) Other partners or any participating partners which owe a duty of confidentiality to the Organiser;
(c) The Organiser’s agents or contractors under a duty of confidentiality to the Organiser providing administrative, telecommunications, data processing or other services to the Organiser in relation to the Contest (such as but not limited to professional advisers, customer call centre providers, gift redemption centres or data entry companies);
(d) Any affiliates that owe a duty of care to the Organiser; and
(e) Any law enforcement agency and/or regulatory body for compliance with applicable laws, rules, regulations, codes and/or guidelines and/or any person or entity to whom the Organiser are under a binding obligation to make disclosure under the requirements of any law, rule, regulations, code and/or guideline and/or order of any competent court of law, law enforcement agencies and/or regulatory bodies.


15.4 Access: The participants have the right to request access to and to request correction of the relevant participants’ Personal Data. Nothing herein contained shall limit the rights of any participant under the PDPA.


15.5 Click here (https://www.thestar.com.my/privacy/) to view the full Privacy Policy of the Organiser and (https://www.klsketchnation.com/privacynotice) for KL Sketch Nation’s privacy statement.

 


16. All entry instructions and any other specific details relating to the Contest or the prizes not specified herein shall form part of these terms and conditions.

 


17. The Organiser’s decisions are final and there shall be no appeal entertained and/or allowed. All participants shall not resort to court proceedings to review the Organiser’s decisions.

 


18. For further information, please email your enquiries to winners@smrg.my .

 

 

These Terms and Conditions are prepared in English and Bahasa Malaysia. In the event of conflict or inconsistency as to the terms between the English and Bahasa Malaysia versions, the English version shall prevail.

Hak Cipta ©️ Suria FM 2021. Hak cipta terpelihara.

Anak syarikat Kumpulan Radio Star Media, sebahagian daripada Kumpulan Star Media.

X